De doelgroepen van het onderwijsachterstandbeleid

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er door de Nederlandse overheid beleid gevoerd ter bestrijding van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren. Op verzoek van de Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) hebben het Kohnstamm Instituut in Amsterdam en het ITS in Nijmegen een viertal studies uitgevoerd om vast te stellen of er verbetering is opgetreden in de onderwijskansen van leerlingen die behoren tot de doelgroepen van het achterstandenbeleid. Daarvoor hebben ze gebruikt gemaakt van gegevens die de afgelopen decennia zijn verzameld binnen de PRIMA- en COOL-cohortstudies. Twee hoofdonderwerpen komen aan de orde. In de eerste plaats wordt gerapporteerd over verschillen in leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs tussen de doelgroepen van het beleid en overige leerlingen, en over ontwikkelingen daarin in de tijd. In de tweede plaats wordt ingegaan op de vraag of er bij doelgroepleerlingen meer dan bij andere leerlingen sprake is van onbenut talent en van discrepanties tussen leerprestaties en het advies voor het voortgezet onderwijs.

Rapport

Jaap Roeleveld, Geert Driessen, Guuske Ledoux, Joris Cuppen & Joost Meijer (2011). Doelgroepleerlingen in het basisonderwijs. Historische ontwikkeling en actuele situatie. Amsterdam: Kohnstamm Instituut