Voorschool: wishful thinking

In de Volkskrant van 21 en 22 februari 2017 werd aandacht besteed aan de voorschool. Daarop heb ik onderstaande reactie geschreven, die op 22 februari in een enigszins aangepaste versie werd gepubliceerd.

 

Voorschool: wishful thinking

In het artikel over de voorschool van afgelopen dinsdag wordt gesuggereerd dat met het onderzoek van hoogleraar Leseman c.s. zou zijn aangetoond dat de speciale programma’s voor achterstandskinderen (VVE: Voor- en Vroegschoolse Educatie) effectief zijn. Eigenlijk wil iedereen dat wel, maar dit onderzoek geeft daarvoor geen enkel bewijs. Probleem is dat elke gemeente en elk schoolbestuur zelf mag bepalen wie tot de VVE-doelgroepen behoren. Die variëren daardoor van kinderen van laagopgeleide ouders, tot kinderen van allochtone ouders, van ouders die aan de drank of drugs zijn, die in een achterstandswijk wonen en kinderen met leer- en gedragsproblemen. In het betreffende onderzoek is niet onderzocht wie feitelijk VVE heeft gevolgd, voor hoe lang, met welke intensiteit en met welke methode. Er is gekeken hoe kinderen waarvan de ouders bepaalde kenmerken hadden (laagopgeleid, allochtoon, anderstalig) zich ontwikkelden op gebieden als taal en rekenen. Uit de in totaal 15 uitgevoerde analyses bleek dat er in slechts één geval een significant positief effect van VVE optrad. In de andere 14 gevallen waren de effecten niet significant en/of zelfs negatief, wat inhoudt dat de betreffende kinderen er juist op achteruit waren gegaan. Sluitend wetenschappelijk bewijs voor de werking van VVE, waarin inmiddels vele miljarden zijn gepompt, ontbreekt dus nog steeds. Dat weerhoudt staatssecretaris Dekker er niet van er stevig in te blijven investeren. Ondanks dat zijn collega Dijsselbloem er bijna tien jaar geleden al op aandrong eerst met bewijs te komen.

 

Voor een uitgebreide verantwoording van bovenstaande wordt verwezen naar het artikel van Geert Driessen (2016), “Evidence-based VVE? De gebrekkige empirische onderbouwing van Voor- en Vroegschoolse Educatie” in het wetenschappelijke tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 55(5/6), pp. 127-141. Het kan worden gedownload door hier te klikken.