Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is steeds meer het speerpunt van het Onderwijsachterstandenbeleid geworden. Het is bedoeld om achterstanden van jonge kinderen te voorkomen die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in de thuissituatie. Hoewel VVE in Nederland al enkele decennia wordt aangeboden in de vorm van stimuleringsprogramma’s, er met veel inzet en overtuiging aan wordt gewerkt en er jaarlijks honderden miljoenen in omgaan, bestaat er nog geen overtuigend bewijs dat het werkt.

FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken is van mening dat het huidige VVE-model niet voldoet en wil voor de komende decennia komen tot een nieuw model voor voorschoolse educatie dat wél aantoonbaar effectief is. FORUM heeft het ITS verzocht behulpzaam te zijn bij het komen tot een wetenschappelijke onderbouwing van eisen waaraan een dergelijk VVE zou moeten voldoen. Op basis van een internationale literatuurstudie heeft Geert Driessen op een rijtje gezet wat bekend is over effectief VVE, aan welke voorwaarden dat zou moeten voldoen en wat voor de Nederlandse situatie van toepassing is. In een uitvoerige rapportage stelt hij de volgende onderwerpen aan de orde: een inkadering van VVE, het VVE-beleid, de stand van zaken, en – op basis daarvan – aangrijpingspunten voor optimalisering.

Rapport

Geert Driessen (2013). Naar een optimalisering van voorschoolse educatie. Beleid, stand-van-zaken, aangrijpingspunten. Nijmegen: ITS.

Naar_een_optimalisering_van_voorschoolse_educatie