Onderzoek

Dr. Geert Driessen was betrokken bij grootschalige cohortstudies als PRIMA (6 metingen in het primair onderwijs; 600 scholen, 60.000 leerlingen) en COOL5-18 (3 metingen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs; 750 scholen, 52.000 leerlingen), en bij de beleidsevaluaties rond onder meer het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC), het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB), Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), Tweetalig onderwijs, en Schooltijden.

Enkele onderzoeksprojecten zijn:

 • Opbrengsten van islamitische scholen
 • Basisrapportage van het COOL5-18 cohortonderzoek
 • Ouderbetrokkenheid op achterstandsscholen
 • Ontwikkelingen in taalkeuzes en taalvaardigheid
 • Effecten van variatie in schooltijden
 • Ontwikkelingen in de onderwijspositie van de doelgroepen van het Onderwijsachterstandenbeleid
 • De vormgeving van Voor- en Vroegschoolse Educatie in gemeenten
 • Sekseverschillen in onderwijsprestaties
 • Review opbrengsten onderwijsachterstandenbeleid
 • Naar een optimalisering van voorschoolse educatie
 • Zittenblijven in het basisonderwijs
 • Etnische achtergrond leraren en prestaties van leerlingen
 • VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase: indicering en aanbod